OOU
w przypadku pytań prosimy o kontakt email:
[email protected]

 • Obszar Ograniczonego Użytkowania - FAQ

  • Uchwała o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania weszła w życie 28 lutego 2012 roku.

  • Obszar ograniczonego użytkowania został wyznaczony na podstawie okresowego monitoringu hałasu, danych operacyjnych opracowanych na podstawie roku 2009 r. i danych prognostycznych dla 2012 r. i 2034 r., rozkładu trajektorii lotów, przyjętych założeń odnośnie operującej na lotnisku floty lotniczej. Obszar ograniczonego użytkowania jest obwiednią wszystkich izolinii hałasu o wartościach dopuszczalnych, określonych odpowiednimi przepisami, odrębnie dla pory dziennej i nocnej. Obwiednię tę wyznaczono biorąc pod uwagę:

   • hałas operacji lotniczych i hałas pozostałych źródeł naziemnych;
   • trajektorie dolotowe i odlotowe samolotów w porze dziennej i nocnej;
   • prognozy dla 2012 r. i 2034 r.
  • Obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu hałasu wynika z przepisów odrębnych:

   • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824),
   • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

   Monitoring hałasu prowadzony przez specjalistów z akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczego AkustiX.

   • strefa wewnętrzna OOU – nieruchomości mieszkalne: około 1100 nieruchomości;
   • strefa wewnętrzna OOU – budynki użyteczności publicznej: około 10 nieruchomości;
   • strefa zewnętrzna OOU – nieruchomości mieszkalne: około 1500 nieruchomości i dodatkowo 800 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych;
   • strefa zewnętrzna OOU – budynki użyteczności publicznej: około 11 nieruchomości.
  • Jeżeli granica obszaru ograniczonego użytkowania lub granica strefy wewnętrznej przebiega przez budynek mieszkalny jednorodzinny, szpital, dom opieki społecznej, budynek związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, wówczas budynek włącza się odpowiednio do strefy zewnętrznej lub strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania.

   Jeżeli granica strefy wewnętrznej przebiega przez budynek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkaniowo-usługowy, wówczas budynek włącza się do strefy wewnętrznej, przy czym, w przypadku budynków mieszkaniowo-usługowych, dotyczy to wyłącznie części mieszkaniowej.

  • W strefie wewnętrznej OOU:

   • zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
   • dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
   • zabrania się tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk;
   • nie uniemożliwiono budowy i rozbudowy budownictwa mieszkalnego. Są one możliwe pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.

   W strefie zewnętrznej OOU:

   • zabrania się budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
   • dopuszcza się rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę istniejących szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
   • zabrania się tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk.
  • W związku przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 30 stycznia 2012 roku o utworzeniu wokół Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu obszaru ograniczonego użytkowania, na podstawie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Port Lotniczy Poznań-Ławica obowiązany jest zaspokoić roszczenia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych uchwałą, pod warunkiem spełnienia przesłanek uzasadniających wypłatę odszkodowań.

  • Wykup

   Nie dotyczy obszaru wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, bowiem brak jest ograniczeń dla budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych;

   Spadek wartości nieruchomości

   Dochodzenie roszczeń przez właściciela nieruchomości odbywać się może tylko na drodze sądowej ze względu na skomplikowany charakter spraw i brak jednoznacznych wytycznych zawartych w aktach normatywnych;

   Poprawa komfortu akustycznego

   możliwe dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, jak w przypadku spadku wartości nieruchomości.