• Opóźniony lot

  • W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:

   • posiłki i napoje
   • dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile
   • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.

   W przypadku dużych opóźnień pomoc będzie oferowana po upływie:

   • co najmniej 2 godzin – w przypadku lotów o długości 1500 km
   • co najmniej 3 godzin – w przypadku dłuższych lotów wewnątrzwspólnotowych albo innych lotów na dystansie 1500 – 3500 km
   • co najmniej 4 godzin – w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości większej niż 3500 km
  • W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny, przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Prawo do odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu nie przysługuje gdy opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika).

   Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może nastąpić w formie vouchera lub usług.

  • W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin masz prawo zrezygnować z podróży za zwrotem kosztów biletu oraz lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu.

 • Odwołany lot

  • W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:

   • posiłki i napoje
   • dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile
   • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.
  • W przypadku odwołania lotu przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Prawo do odszkodowania nie przysługuje, gdy:

   • zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu bądź przewoźnik lotniczy poinformował o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż 14 dni i zaproponował Ci alternatywne połączenie na zasadach określonych właściwymi przepisami,
   • odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika).

   Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może nastąpić w formie vouchera lub usług.

  • W przypadku odwołania lotu masz prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany zwrócić Ci w formie pieniężnej pełen koszt biletu w terminie 7 dni po cenie za jaką go kupiłeś , za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z Twoim pierwotnym planem podróży oraz zapewnić Ci, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.

   Za Twoją pisemną zgodą zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

  • W przypadku odwołania lotu przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci zmianę planu podróży w taki sposób, abyś na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:

   • w najwcześniejszym możliwym terminie
   • lub w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla Ciebie jak i przewoźnika.

   Prawo do zmiany planu podróży nie przysługuje pasażerowi, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.

 • Odmowa przyjęcia na pokład

  • W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić:

   • posiłki i napoje
   • dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile
   • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.

   Jeżeli przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład z powodu tzw. overbookingu, powinien najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z lotu.

  • W przypadku odmowy przyjęcia na pokład wbrew Twojej woli przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.

   Prawo do odszkodowania nie przysługuje, gdy odmowa przyjęcia pasażera na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami natury zdrowotnej, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

   Odszkodowanie powinno być wypłacone w formie pieniężnej. Za Twoją pisemną zgodą może być zrealizowane w formie vouchera lub usług.

  • W przypadku odmowy przyjęcia na pokład masz prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany zwrócić Ci w formie pieniężnej pełen koszt biletu w terminie 7 dni po cenie za jaką go kupiłeś, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z Twoim pierwotnym planem podróży oraz zapewnić Ci, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.

   Za Twoją pisemną zgodą zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

  • W przypadku odmowy przyjęcia na pokład przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci zmianę planu podróży w taki sposób, abyś na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:

   • w najwcześniejszym możliwym terminie
   • lub w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla Ciebie jak i przewoźnika.

   Prawo do zmiany planu podróży nie przysługuje Tobie, jeśli skorzystałeś z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.

 • Zagubiony/uszkodzony bagaż

  • Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za bagaż od chwili przekazania go linii lotniczej do momentu odbioru z taśmy bagażowej. Górna granica odpowiedzialności przewoźnika wynosi 1131 SDR (ok. 6 000 PLN). W przypadku niedostarczenia bagażu możesz domagać się zwrotu kosztów za utracone rzeczy oraz przedmioty pierwszej potrzeby, jakie kupiłeś w czasie oczekiwania na bagaż. Warto zbierać rachunki i paragony, bowiem to Pasażer powinien udowodnić i wycenić szkodę.

   • W przypadku uszkodzenia bagażu możesz domagać się zwrotu kosztów za rzeczy, które uległy zniszczeniu (np. walizki)
   • Linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie rzeczy znajdujące się w bagażu. W regulaminie przewoźnika znajdują się wyłącznie informacje dotyczące cennych przedmiotów, które należy przewozić w bagażu podręcznym lub ubezpieczyć.
   • Transport bagaży o nietypowych rozmiarach (np. sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne) odbywa się na określonych przez linię lotniczą warunkach
  • Zgłoszenie szkody na lotnisku
   Zagubienie lub uszkodzenie bagażu należy niezwłocznie zgłosić na lotnisku w biurze reklamacji bagażowych, wypełniając raport niezgodności tzw. PIR (Property Irregularity Report ). Należy go dołączyć do reklamacji (UWAGA! PIR to nie reklamacja).

   Pisemna reklamacja do linii lotniczej
   Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu, natomiast w przypadku zniszczenia walizki pasażer ma 7 dni na wysłanie reklamacji, a w razie opóźnienia bagażu – 21 dni. Linia lotnicza jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

   Dochodzenie roszczeń
   Jeżeli linia lotnicza zarejestrowana w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii odmówi wypłaty odszkodowania, bądź nie odpowie na reklamację w ciągu 30 dni od jej wysłania, skargę można złożyć do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

   Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce
   Plac Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   tel. 22 55 60 600
   e–mail: [email protected]
   www.konsument.gov.pl