Data publikacji strony internetowej: 2020.09.10.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.03.11.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024.03.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Stróżyński, adres poczty elektronicznej [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 61 849 23 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

Do budynku głównego terminalu pasażerskiego prowadzi pięć wejść – przy każdym wejściu totem informacyjny do wzywania asysty/pomocy:

  • T2: wejście wschodnie – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących
  • T2: wejście południowe – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących
  • Hala Odpraw: 2 wejścia południowe – są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących
  • T3: wejście południowe – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących

Do obiektu PLPŁ przy ul. Bukowskiej 285 można dojechać samodzielnie (parkingi płatne usytuowane przed budynkiem, w okolicy wejść do terminalu znajdują się oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.
Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: linie 148, 159, 222.
Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W holu głównym na hali przylotów, znajduje się Punkt Informacji Lotniskowej – możliwość wezwania pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.
W holu głównym hali odlotów  znajdują się 2 windy, umożliwiające osobom z dysfunkcją ruchową- poruszającym się na wózkach dostęp do: antresoli i biur, pomieszczenia socjalnego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na każdym piętrze budynku.
Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.
Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.