Oddziaływanie akustyczne

Od roku 2009 Port Lotniczy kładzie szczególny nacisk na określenie rozwiązań, które pozwolą na redukcję operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej, co w efekcie przekłada się na poprawę warunków akustycznych zwłaszcza dla terenów sąsiadujących z Portem. Skutkiem mediacji prowadzonych z przewoźnikami jak również w związku z przeprowadzoną reorganizacją infrastruktury lotniczej związaną z konieczną rozbudową i modernizacją lotniska, Port Lotniczy podjął działania ograniczające liczbę operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej do 12 operacji startów i lądowań samolotów komunikacyjnych (rejsowych i czarterowych) oraz 4 operacji startów i lądowań samolotów General Aviation – GA z silnikami turbośmigłowymi o masie startowej nie większej niż 5000 kg. W roku 2013 wprowadzona została koordynacja rozkładu lotów. Celem koordynacji jest utrzymanie liczby operacji lotniczych wykonywanych w porze nocnej na poziomie nie przekraczającym 12 operacji lotniczych. Z uwagi na sezonowy wzrost ruchu lotniczego w okresie letnim, koordynacja w godzinach 22.00-6.00 czasu lokalnego prowadzona była do roku 2018 włącznie w okresie od 1 czerwca do 30 września. W roku 2018 Port Lotniczy wystąpił o rozszerzenie okresu koordynacji na cały rok począwszy od sezonu letniego w 2019r.

W związku z rozbudową Portu, w maju 2011 roku Port Lotniczy wystąpił o prawne zatwierdzenie obszaru ograniczonego użytkowania wyznaczonego w oparciu o założenia i dane przyjęte w raporcie oddziaływania na środowisko dla planowanej rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego. 30 stycznia 2012r. uchwałę o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania podjęli radni sejmiku samorządu wielkopolskiego, który został wprowadzony w życie 28 lutego 2012 roku . Powierzchnia OOU obejmuje 10,16 km2, a powierzchnia strefy obszaru dotycząca zabudowy mieszkaniowej – 2,75 km2. Szacunkowa liczba osób zamieszkujących strefę obszaru ograniczonego użytkowania wyznaczona dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 6 tys. osób, to około 1100 budynków mieszkalnych w strefie wewnętrznej obszaru, i 1500 budynków i 800 lokali mieszkalnych w strefie zewnętrznej OOU.

W sierpniu 2012 wprowadzona została również procedura płynnego podejścia do lądowania (CDA). Stosowanie CDA minimalizuje zużycie paliwa, ogranicza hałas, który dociera do ziemi a także redukuje emisję substancji szkodliwych do atmosfery.

Prowadzony jest ciągły monitoring hałasu lotniczego. Dwie stacje pomiarowe zlokalizowane zostały w stałych punktach pomiarowych, zgodnie w wymaganiami prawnymi. Stacje umieszczono poza granicami lotniska w obszarze ograniczonego użytkowania, jedna po stronie wschodniej, druga po zachodniej stronie lotniska.

Zabezpieczenie lotniska przed przyrodą ożywioną

W Porcie działa Komitet ds. przyrody ożywionej. Celem działań Komitetu jest opracowywanie i nadzór działań zmierzających do zabezpieczenia lotniska przed zderzeniami statków powietrznych ze zwierzętami, zwłaszcza z ptakami.

Od roku 2015 zabezpieczenie operacji lotniczych wspiera sokolnik z uprawnieniami myśliwskimi. Na lotniku prowadzona jest sokolarnia, w której przebywają ptaki łowne wykorzystywane do odstraszania ptactwa i zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego. Działania sokolnika uzupełniają przeszkolone służby operacyjne lotniska. Pomocniczo wykorzystywane są urządzenia elektroniczne emitujące dźwięki odstraszające ptaki.

Społeczeństwo

Port Lotniczy prowadzi długotrwałą kampanię informacyjną w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko i dla mieszkańców. Działania służb informacyjnych Portu Lotniczego Poznań Ławica skierowane są na prowadzenie szerokiego dialogu społecznego obejmującego docelowych odbiorców jak i mieszkańców Poznania oraz Województwa Wielkopolskiego.

W 2010 roku na stronach internetowych Portu Lotniczego uruchomiony został również specjalny adres mailowy [email protected], na który zainteresowani mogą wysyłać uwagi, pytania i wnioski dotyczące oddziaływania Portu na środowisko.

Dla osób zainteresowanych obszarem ograniczonego użytkowania uruchomiono adres [email protected] wraz z numerem kontaktowym do przedstawiciela Portu zajmującego się pierwszym kontaktem z mieszkańcami strefy oddziaływania Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Gospodarka wodno-ściekowa

Odwadnianie płaszczyzn lotniskowych wybudowanych w ramach rozbudowy Portu w latach 2011-2012 odbywa się w większości do gruntu, co jest zgodne z przepisami ochrony środowiska, a jednocześnie wskazane, gdyż umożliwia maksymalne retencjonowanie wód w obrębie tej samej zlewni. W celu zapewnienia wysokiej sprawności urządzeń, która zagwarantuje bezpieczeństwo środowiska gruntowo – wodnego, systemy urządzeń podczyszczających i rozsączających odprowadzane do gruntu ścieki podlegają regularnej konserwacji i przeglądom, zgodnie z instrukcjami producentów.

Odpady

Wszystkie odpady powstające na terenie Portu są i będą podlegać ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności prawa miejscowego. Wytwarzane na terenie Portu Lotniczego odpady są selektywnie zbierane, a następnie magazynowane w wyznaczonych i oznakowanych miejscach magazynowania w pomieszczeniu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej ilości, przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania. Port Lotniczy przekazuje wszystkie wytworzone odpady firmom posiadającym zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, składowanie, zbieranie, odbiór i transport).

Port Lotniczy prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zarówno wśród pracowników jak i pasażerów oraz gości korzystających z usług Portu.

Port Lotniczy kładzie duży nacisk na ograniczanie powstawania odpadów niebezpiecznych: używane są energooszczędne urządzenia oświetleniowe, kupowany jest nowoczesny, wytrzymały sprzęt, wprowadza się kaucje na opakowania po substancjach niebezpiecznych.

Z terenów zieleni, koszona trawa jest suszona i sprzedawana podmiotom prywatnym jako produkt.