Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, www.https://www.airport-poznan.com.pl

Prawo dostępu do danych (art.15 RODO)

Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych (lub kryteriach ustalania tego okresu), o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa także do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle. Muszą być Państwo poinformowani także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli ma ono miejsce. Możecie Państwo ponadto uzyskać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych (art.16 RODO)

Mają Państwo prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. W zakresie tego prawa wchodzi także uprawnienie do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie Państwa danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 RODO (dot. warunków wyrażenia zgody przez dziecko)

W tym miejscu trzeba jednak wskazać, że Administrator danych ma prawo w niektórych sytuacjach odmówić usunięcia danych. W szczególności, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nim lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i innych przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO)

Mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych w następujących przypadkach:
a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyliście Administratorowi, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,(lub zażądać byśmy to my te dane bezpośrednio przesłali, o ile będzie to technicznie możliwe), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Ponadto, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: [email protected]
tel. +48 61 849 22 32

lub przesłać pismo na adres naszej siedziby:
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań