Jeśli korzysta Pani /Pan z naszych usług parkingowych, informujemy że zbieramy dane dotyczące numeru rejestracyjnego państwa samochodu. Przetwarzamy ww. dane w celu, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie, jak również wykazania prawidłowości w realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, www.https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych:
e-mail: [email protected],

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

a) zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie monitorowanym oraz mienia, realizując nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

b) realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, co jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 186b ust. 1, 2, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze r. oraz § 2 ust. 1 pkt 10 lit. r) załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dn. 31 lipca 2012 r (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Twoje dane możemy przekazać:

a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania.

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oaz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, w zakresie w jakim jest to możliwe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.