Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych i dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów obowiązującego prawa.

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl

2. Jakie są dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony danych Osobowych?

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to:
e-mail: [email protected]
tel. +48 61 849 22 32

3. Jakie zbieramy dane osobowe

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od
sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

 • kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wykorzystaniu  formularza na naszych stronach internetowych,
 • rozpatrywania przez nas   indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, reklamacji, skargi,
 • przetwarzania danych osobowych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,
 • korzystania z WiFi  na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.
 • przeglądania strony internetowej Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.
 • korzystania ze świadczonych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. usług i nawiązania ze stosunku handlowego np. wynajem lokalu, świadczenie usługi VIP, usługi parkingowej,
 • realizacji procesu rekrutacji,
 • w przypadku ewentualnych sporów, konieczności dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw,
 • rozpatrzenia wniosku o wydanie jednorazowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego,
 • procesu uzyskania upoważnienia do przekraczania strefy zastrzeżonej lotniska,
 • nagrań rozmów telefonicznych.

Strona Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna  z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy również plików „cookies. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami  z ang. cookies-ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Dzięki plikom „cookies” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” poprzez:
a. zaakceptowanie obsługi „cookies”, co pozwoli Pani/Panu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
b. określenia ustawień dla różnych typów „cookies”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych,
c. blokowania lub usuwania plików „cookies”.

Monitoring CCTV

Przetwarzanie danych osobowych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje teren wewnętrzny i zewnętrzny lotniska.

Nagrania z monitoringu usuwane są przez nas automatycznie po 30 dniach od daty ich pozyskania, chyba że istnieje konkretny powód ich zatrzymania. Na przykład organ ścigania może poprosić nas o zatrzymanie nagrań przestawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku. Jeśli korzysta Pani /Pan z naszych usług parkingowych, informujemy że zbieramy dane dotyczące numeru rejestracyjnego państwa samochodu.

Przetwarzamy ww. dane w celu, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na zarządzanym przez nas terenie, jak również wykazania prawidłowości w realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Informacje o szczególnym charakterze

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. może przetwarzać informacje dotyczące Pani/Pana  stanu zdrowia gdy konieczne jest świadczenie usług w postaci  np. wózka inwalidzkiego lub jeśli na terenie lotniska  zdarzył się wypadek lub incydent lotniczy. Takie dane będziemy zbierać wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub dla ochrony Państwa żywotnych interesów. Przed wydaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych możemy również zbierać dane o szczególnym charakterze, w tym informacje z rejestrów karnych.

Główne cele dla których możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Portu Lotniczego Poznań-Ławica
 • realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym umożliwienia przeprowadzenia przez uprawnione organy audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie lotnictwa cywilnego,
 • wydanie przepustki, upoważnień do dostępu do stref zastrzeżonych,
 • realizacja umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń,
 • udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na terenie Portu Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
•    lit. a) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę,
•    lit. b) tj. przetwarzanie jest niezbędne o wykonania umowy,
•    lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
•    lit d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
•    lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

Komu możemy  przekazać Pani/Pana dane osobowe?

 1. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym  – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Czy przesyłamy Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

 1. stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
 2. transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Jak długo są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych osobowych?

Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania ich kopii prawo do ich sprostowania (jeżeli zostały błędnie zapisane lub się zmieniły), prawo do żądania ich usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod  adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa prosimy o zgłoszenie tego do naszego Inspektora. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Czy mam Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych?

W większości przypadków nie jest Pani/Pan  zobowiązana do dostarczania nam danych osobowych. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego z dnia 31 lipca 2012 r. Niepodanie przez Panią/Pana danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć umowy, zapewnić odpowiedniego poziom usług lub zrealizować wniosku o wydanie upoważnienia, przepustki.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.