Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343,   https://www.poznanairport.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected], tel. +48 618492232, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praktyk zawodowych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. na podstawie a) art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)  b) art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) c) art. 6 ust.1 lit. a RODO ( osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

4. Dane udostępnione przez Panią/Pan nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez Administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

5. Podane prze Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy/porozumienia, ustalanym zgodnie z przepisami prawa, przy czym nie krócej niż do upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z odbywaniem przez Państwa praktyk zawodowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (chyba że na Administratorze będzie ciążył prawny obowiązek ich dalszego przechowywania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod  adres e-mail [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji praktyk zawodowych.