Port Lotniczy Poznań-Ławica od kilku lat, obserwując światowe trendy, podejmuje różne działania i rozpatruje kwestie możliwości redukcji śladu węglowego i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych inicjatywach i przygotowywanych inwestycjach.

Projekt, który realizujemy „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię.”, składa się z dwóch faz, obejmujących dwie perspektywy unijnego dofinansowania – okres od 2014 do 2020 roku (bieżąca faza) oraz perspektywę 2021-2027. Obecna część skupia się na podniesieniu efektywności energetycznej oraz ograniczeniu negatywnego wpływu Portu na środowisko poprzez produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

W ramach obecnej fazy projektu, na którą uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na łączną kwotę 5,188 mln zł (40,2% wydatków kwalifikowalnych projektu), zakończono instalację farmy fotowoltaicznej o mocy blisko 4 MW. Ta inwestycja nie tylko zmniejsza nasze uzależnienie od tradycyjnych źródeł energii, zaspakajając większość naszego zapotrzebowania energetycznego, ale także redukuje negatywne oddziaływanie Portu na środowisko, przyczyniając się do dekarbonizacji środowiska. Warto podkreślić, że zakupiliśmy również specjalistyczny pojazd elektryczny z zabudową warsztatową, który będzie służył do bieżącej energetycznej obsługi serwisowej w części zastrzeżonej lotniska.

OZE: Zrównoważony rozówj na terenie Ławicy

System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem.

W ramach projektu przygotowano również opracowanie „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem.”, będący zrębami organizacyjnymi systemu produkującego „zielony” wodór, wraz z całym systemem odpowiedzialnym za jego magazynowanie, dystrybucję wraz z lokalną stacją tankowania wodorem.

W ramach opracowanej strategii rozważa się inwestycję w wielkoskalową farmę fotowoltaiczną (w dwóch wariantach 12,5MW lub 50 MW) z zastosowaniem elektrolizera o mocy odpowiednio 6 lub 17MW, co niesie perspektywę produkcji wodoru blisko 200 ton (lub ponad 700 ton w wariancie większym). Przygotowane opracowanie uwzględnia założenia przyjętej w 2023r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040.

Instalacja farmy fotowoltaicznej o takiej mocy stanowi pionierską inwestycję w kraju, znajdującą się w części lotniczej. Zanim została uruchomiona, przeszła ona rygorystyczne konsultacje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz minimalizację zakłóceń dla systemów nawigacyjnych.

Należy podkreślić, że dzięki staraniom Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w wysokości około 1,2 miliona złotych z budżetu państwa, które mogą zwiększyć poziom dofinansowania tego projektu (łącznie maksymalnie do 52% kosztów kwalifikowalnych). W tej chwili strony podpisały aneks do umowy o dofinansowanie. Nasza inicjatywa doskonale wpisuje się w cele Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, czystej energii oraz innowacyjności.

Projekt „Poprawa Efektywności Energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica” nie tyle zmienia nasze podejście do produkcji energii i nie tylko zwiększa nasz potencjał związany z możliwością generowania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, ale także wytycza kolejne działania związane z rozwojem energetyki wodorowej oraz przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwijając umiejętności naszych pracowników i podnosząc ich konkurencyjność na rynku pracy.

Dążymy do zrównoważonego rozwoju, inwestując w innowacyjne technologie i ekologiczne rozwiązania. Poprzez nasze działania, chcemy być przykładem dla innych organizacji i inspiracją dla całej społeczności.

Podsumowanie

  • Nazwa projektu:
   "Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię.”
  • Program:
   WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020
  • W ramach:
   EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO oraz Budżetu Państwa.
  • Oś Priorytetowa 3:
   Energia
   Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
   Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
  • Całkowita planowana wartość projektu:
   19.812.223,77 zł
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych:
   11.457.761,88 zł
  • Wartość wnioskowanego dofinansowania:
   6.020.730,95 zł
  • Data realizacji:
   18.09.2022 r – 29.12.2023 r.
  • Cel:
   instalacja infrastruktury i wdrożenie produkcji energii elektrycznej - pozyskiwanej z farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW.
  • Efekty:
   farma fotowoltaiczna o mocy 4 MW, pojazd o napędzie elektrycznym (mobilne centrum zabezpieczenia technicznego, analiza w zakresie infrastruktury wytwarzania, magazynowania i tankowania wodoru.