Podróżujący z Non-Schengen i spoza Unii Europejskiej

Więcej informacji dla Podróżujących z Non-Schengen i spoza Unii Europejskiej

Wszyscy podróżujący z krajów Non-Schengen i spoza Unii Europejskiej są zwolnieni z kwarantanny, jeśli:

  • wykonają na terenie lotniska test diagnostyczny w kierunku koronawirusa (antygenowy lub PCR) do 3 godzin od momentu przekroczenia polskiej granicy. W tym przypadku obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium wykonujące test do systemu teleinformatycznego.

lub

  • okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowy lub PCR) w języku polskim lub angielskim wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu

lub

  • nie skończyli 5 roku życia

UWAGA!

Osoby, które nie wykonają testu po przylocie w wymaganym czasie lub nie okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 7 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy Polski.

Na lotnisku w Poznaniu istnieje możliwość wykonania testu pod kątem koronawirusa po kontroli paszportowej, punkty są czynne w godzinach przylotów wszystkich rejsów z Non-Schengen, także w nocy. Punkty testowe zlokalizowane są w hali Przylotów oraz Odlotów.

Podróżujący z Schengen i z Unii Europejskiej

Więcej informacji dla Podróżujących z Schengen i z Unii Europejskiej.

Pasażerowie są zwolnieni z kwarantanny jeśli:

  • przedstawią negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48h licząc od momentu otrzymania wyniku

lub

  • są w pełni zaszczepieni, co oznacza, że minęło minimum 14 dni od momentu całkowitego zakończenia procesu szczepienia, tj. przyjęcia obydwu dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi (w przypadku szczepionki dwudawkowej) lub jednej dawki (w przypadku szczepionki jednodawkowej) potwierdzonego zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej.

lub

  • nie skończyli 5 roku życia.

zwolnienie z kwarantanny przysługuje również dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa.

UWAGA!

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Weryfikację na podstawie przedstawionego do kontroli dokumentu oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

W sprawach spornych/wątpliwych/losowych dot. obostrzeń sanitarnych/kwarantanny/ szczepień – w tym zasad zwolnień, skrócenia czasu jej trwania – jedynym właściwym organem jest tylko Państwowy (Graniczny) Inspektor Sanitarny na poziomie lokalnym, lub organ wyższego szczebla czyli Minister właściwy ds. Zdrowia (Główny Inspektor Sanitarny).