Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel. +48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected], tel. +48 618492232

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia realizacji działań prowadzonych przez Dział Operacji i Bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w związku z Państwa wnioskiem jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 87 ust. 4 Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.), gdyż na mocy przepisów, wszystkie obiekty stałe o charakterze tymczasowym oraz ruchome stanowiące w świetle odrębnych przepisów przeszkody lotnicze muszą – przed ich posadowieniem – być uzgodnione przez zarządzającego danym lotniskiem oraz instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać: a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, c) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeńobrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia., chyba że Administrator będzie miał obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym (art. 87 ust. 4 Prawo lotnicze Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.), konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.