Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected], tel. +48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust.1 litera f) RODO  (prawnie uzasadniony interes) w celu aktualizowania i przechowywania danych kontaktowych kontrahentów, oraz zapewnienia ciągłości działania poprzez współpracę z kontrahentami Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. Przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane kontaktowe wykorzystywane będą jedynie na potrzeby wykonywanych obowiązków służbowych.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:

a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne) ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.