Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; (KRS 0000003431), tel.+48 61849 2343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected], tel. +48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu: rozpatrzenia i obsługi złożonego przez państwo zgłoszenia, skargi, postulatu czy propozycji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze państwa zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym przekażą nam państwo dane osobowe dotyczące Swojego stanu zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli naszej działalności, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi.