Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.  z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266 tel. tel. 48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected],

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie jednorazowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w zw.  z  art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz na podstawie § 23 Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego  –  ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

– na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  realizując nasz prawnie uzasadniony interes polegający na  konieczności zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, a także w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej, Policji, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego).

5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, a po tym okresie do upływu okresów przedawnienia roszczeń.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (chyba, że na Administratorze będzie spoczywał obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania) oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Państwa uprawnienia można  zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod  adres e-mail: [email protected].

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania jednorazowej karty identyfikacyjnej.