Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected], tel. +48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu obsługi formularza zgłoszenia zdarzenia w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku na (podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
b) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeńobrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, badania zasadności zgłoszenia oraz wdrożenia stosownych działań dla jego rozwiązania (3 miesiące od otrzymania zgłoszenia). Po zakończeniu badania zdarzenia zgłoszenie zostanie zanonimizowane poprzez usunięcie danych osobowych zgłaszającego.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, chyba że Administrator będzie miał obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aby wypełnić formularz zgłoszenia nie mają Państwo obowiązku ich podania.