Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected],

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu: a) realizacji umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO), b) w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f , RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, podmiotom uczestniczącym w prawidłowej realizacji umowy np. świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.