Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected], tel. 48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 litera c, ponieważ przetwarzania Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z koniecznością obsługi złożonego przez Państwa zgłoszenia Asysty PRM () na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim podmiotowi realizującemu usługi w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (PRM),
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres konieczny do realizacji obsługi Państwa zgłoszenia w zakresie asysty PRM, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaną obsługą.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że na Administratorze ciąży obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww. uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu uzyskania asysty PRM.