Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań, (KRS 000000 3431), tel. +48 618492343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected], tel. +48 618492232

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług VIP (podstawa z art.6 ust.1lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
b) w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw na podstawie art. 6 ust.1lit.f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

4.Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki.
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
c) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5.Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

6.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.