Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel. +48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected], tel. +48 618492232.

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: a) podjęcia działań przed zawarciem ugody i jej wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), b) obrony naszych interesów w związku z Państwa roszczeniami związanymi z obszarem ograniczonego użytkowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) wypłaty roszczeń na Państwa rzecz, wówczas podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym (postawa prawna art.6 ust.1 lit. c RODO).

4. Pani/Pana dane możemy przekazać dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający nam obronę naszych praw, jak również wykazanie faktu spełnienia Państwa żądań związanych z obszarem ograniczonego użytkowania, nie dłużej jednak niż do upływów okresów przedawnienia.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z Inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia ugody, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Państwem ugody.
Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia roszczeń związanych z obszarem ograniczonego użytkowania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa sprawy. W przypadku konieczności wypłaty roszczeń na Państwa rzecz, obowiązek podania danych i ich zakres wynikają z obowiązujących przepisów prawa.