Mając na uwadze obowiązek wypełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), w stosunku do:

a) naszych kontrahentów – osób fizycznych będących stronami zawieranych umów 
b) osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy) 
c) osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.poznanairport.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:  e-mail: [email protected], tel. +48 618492232, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe (z reguły imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane z dowodu osobistego, stanowisko) przetwarzać będziemy w zależności od roli, w jakiej Państwo występujecie w umowie:
a) dla celów realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
b) dla celów realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, przede wszystkim w zakresie rachunkowości i podatków – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
c) z uwagi na nasz uzasadniony interes, który polega przede wszystkim na kontakcie, wymianie korespondencji w celu realizacji umowy, a także ewentualnie dla ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy lub do wniesienia sprzeciwu;
d) jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy wówczas Państwa dane przetwarzamy na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: z uwagi na niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających przede wszystkim  na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy – przez okres trwania współpracy lub do wniesienia sprzeciwu.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy)
b) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym)
c) podmiotom uczestniczącym w prawidłowej realizacji umowy np. świadczącym usługi pocztowe, usługi utrzymania infrastruktury IT, organom spółki; odbiorcami danych mogą być też organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

6. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa jako stronę umowy lub przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę w przypadku, gdy jesteście Państwo wskazani jako osoba do kontaktu.