Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343    https://www.poznanairport.pl.

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected], tel. +48 618492232 lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam bezpośrednio przez Państwo, na potrzeby pomocy w wypełnieniu formularzy  podróżnych tj.  imię i nazwisko, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania i zameldowania, dane lokalizacyjne, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających szczepienie przeciw Covid-19 przetwarzamy w celu należytego wykonania zleconej nam usługi asysty przy wypełniania formularzy podróżnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 litera b RODO. Dane te nie będą przez nas przechowywane.

W zakresie danych związanych z płatnościami za wykonanie w/w usługi (imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, NIP) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:

a) organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy),

b) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym),

c) podmiotom uczestniczącym w prawidłowej realizacji umowy np. świadczącym usługi pocztowe, usługi utrzymania infrastruktury IT, organom spółki; odbiorcami danych mogą być też organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postepowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne) ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uzyskania asysty przy wypełnianiu formularzy w Punkcie Informacji Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.