Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe o charakterze tymczasowym oraz ruchome (generalnie dźwigi) stanowiące w świetle odrębnych przepisów przeszkody lotnicze (czyli przebijające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotnisk w Polsce), muszą – przed ich posadowieniem – być uzgodnione przez zarządzającego danym lotniskiem oraz instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Wypełniony i podpisany wniosek, dotyczący posadowienia przeszkody w rejonie lotniska Poznań Ławica (w granicach powierzchni ograniczających przeszkody) wraz z mapą w dowolnej skali, pozwalającą na jednoznaczną lokalizację planowanego obiektu (przeszkody), należy równolegle złożyć w formie pisemnej na adresy:

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8
  02-147 Warszawa
 • Port Lotniczy Poznań-Ławica im. H. Wieniawskiego
  „Przeszkody lotnicze”
  ul. Bukowska 285
  60-189 Poznań

oraz przesłać w formie edytowalnej i podpisany skan na adresy:

W celu utrzymania właściwej jakości i poprawności danych uzgadnianych obiektów zarówno współrzędne geograficzne WGS-84 (lokalizacja pozioma) jak i wysokości obiektu oraz rzędna terenu (wartości pionowe) powinny być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W celu niezakłóconej realizacji posadowiania obiektów tymczasowych w rejonach lotnisk informacje wymienione powyżej powinny być dostarczone do PAŻP i Portu Lotniczego Poznań-Ławica z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

  • Współrzędne progu THR10

   Współrzędne progu THR28

  • 52°25'29.85'' N

   52°25'05.43'' N

  • 016°48'21.62''E

   016°50'27.94''E

Uwagi do danych wymaganych w pkt 2.7 oraz 2.8 wniosku:
Pomiar odległości należy przeprowadzić względem bliższego progu drogi startowej, jak na poniższym rysunku.

Droga Startowa