1. Postanowienia ogólne

1.1. Za wyświadczoną całkowicie / kompletnie usługę uważa się łącznie lądowanie, postój oraz następujący po nim start statku powietrznego, chyba że powyżej wskazane elementy występują osobno.

2. Zasady płatności

2.1. Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN), w dniu wykonania usługi lub w możliwie najbliższym terminie, chyba że zapisy zawartej pomiędzy stronami umowy stanowią inaczej. Płatności powinny być dokonywane w złotych polskich (PLN).2.2. Opłaty wymienione w cenniku pobierane są przez Dział Sprzedaży Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o., przed wykonaniem operacji startu.

2.3. Płatności, za usługi wymienione w cenniku, są dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT,:
a) gotówką,
b) kartą kredytową: VISA, VISA ELECTRON, EUROCARD, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS,
c) w formie przedpłaty na podstawie faktury pro-forma, d) przelewem na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności.

2.4. Jeżeli usługobiorca korzysta lub planuje korzystać systematycznie (tj. co najmniej raz w tygodniu przez cztery kolejne tygodnie) z usług świadczonych przez Port Lotniczy oraz nie posiada zaległości finansowych wobec Portu, może dokonywać płatności z tytułu opłat lotniskowych przelewem na podstawie zbiorczych faktur z odroczonym terminem płatności, wystawianych za okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 1 miesiąc kalendarzowy. Taki tryb rozliczeń wymaga zawarcia stosownej umowy pomiędzy Portem Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o.o., a usługobiorcą, która reguluje m. in. okres rozliczeniowy

2.5. W przypadku należności z odroczonym terminem płatności, wystawiane są faktury z terminem płatności 7, 14, 21 lub 30 dni, zależnym od skali regularności działalności i wiarygodności przewoźnika. Kwestie te regulowane są w umowach, o których wspomniano w punkcie 2.4.

2.6. Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane przez usługobiorcę w formie przedpłaty na podstawie oszacowanej przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. wartości opłat lotniskowych należnych od usługobiorcy za usługi świadczone w czasie, którego dotyczy przedpłata. Przedpłata musi wpłynąć na rachunek bankowy Portu Lotniczego najpóźniej na dzień roboczy przed dniem wykonania pierwszej operacji, której dotyczy. Jeżeli przedpłata nie wpłynie w podanym wyżej terminie, Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. ma prawo zażądać od usługobiorcy regulowania płatności z tytułu opłat lotniskowych w formie gotówki lub kartą kredytową, na miejscu.

2.7. W przypadku, gdy kontrahent będzie korzystał z usług Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. poza godzinami urzędowania Działu Sprzedaży, lub gdy nie potwierdzi płatności z Portem w formie przelewu, a nie dokonał płatności na miejscu gotówką, lub kartą kredytową, wówczas zobligowany jest do uregulowania płatności na podstawie faktury z 7 dniowym terminem płatności.

2.8. Każdy usługobiorca, który zamierza korzystać z formy płatności opisanej w pkt. 2.4 oraz 2.6, zobowiązany jest do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.

2.9. Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od usługobiorcy złożenia zabezpieczenia płatności w formie weksla, nieoprocentowanej kaucji lub bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej wystawionej przez pierwszorzędny bank. Zarówno bank, jak i treść gwarancji bankowej winna być wcześniej zaakceptowana przez Port Lotniczy oraz bank obsługujący Port Lotniczy.

2.10. Kwota weksla, depozytu lub gwarancji bankowej będzie wyliczana na podstawie wysokości opłat lotniskowych, które zobowiązany będzie ponieść usługobiorca w okresie, którego dotyczy faktura zbiorcza, powiększonym o liczbę dni kalendarzowych, przeznaczonych na dokonanie płatności. W celu oszacowania wartości zabezpieczenia wymagane jest przekazanie przez usługobiorcę informacji i dokumentów umożliwiających oszacowanie wartości zabezpieczenia. Brak zabezpieczenia płatności może skutkować cofnięciem zgody Portu Lotniczego na dokonywanie płatności w trybie określonym w pkt. 2.4.

2.11. Jeżeli usługobiorca uzyskał zgodę Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. na rozliczanie się w trybie określonym w pkt. 2.4, a nie reguluje swoich zobowiązań wobec Portu Lotniczego lub reguluje je nieterminowo, Port Lotniczy zastrzega sobie prawo do cofnięcia tej zgody lub jej zawieszenia do czasu uregulowania przez usługobiorcę wymagalnych należności. W takim przypadku usługobiorca zobowiązany jest do dokonywania płatności z tytułu opłat lotniskowych w formie gotówki lub karta kredytową. Warunkiem przywrócenia możliwości dokonywania płatności w trybie określonym w pkt. 2.4 jest uregulowanie wszystkich wymagalnych należności wobec Portu Lotniczego.

2.12. Płatności dokonywane w gotówce podlegają zaokrągleniu zgodnie z regułą arytmetyczną do pełnej jednostki waluty płatności.

2.13. Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. ma prawo odmowy przyjęcia banknotów i/lub kart kredytowych uszkodzonych, zabrudzonych oraz tych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności i/lub ważności. Odmowa przyjęcia banknotów i/lub zakwestionowanych lub zatrzymanych kart płatniczych nie zwalnia płatnika od konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających z cennika.

2.14. Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji związanych z uregulowaniem płatności na rzecz Portu Lotniczego naliczane przez bank usługobiorcy oraz banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji płatności.

2.15. Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane ustawowe odsetki w wysokości określonej w obowiązującym Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

2.16. Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. zastrzega możliwość, zgłoszenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego informacji, na temat przewoźników, którzy nie regulują należności tytułem opłat lotniskowych.

2.17. Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. zastrzega możliwość wystąpienia na drogę sądową, w celu egzekucji zaległych należności przez Przewoźnika względem Portu Lotniczego.

3. Kontakt

3.1. Informacje, potwierdzenia dokonania przedpłaty, reklamacje dotyczące wystawionych faktur w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania oraz wszelkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat lotniskowych należy kierować na adres:Adres pocztowy:Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
Ul. Bukowska 285
60-189 Poznań Z dopiskiem „Zespół Sprzedaży”
Telefon: +48 61 8492 306 lub +48 61 8492 375
Adres e-mail: [email protected]

Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Niedziela:
08:00 – 16:00

3.2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. wynosi 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań.