Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; (KRS 0000003431), tel. +48 61 849 2343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected], tel. 48 61849223, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe, które przekażecie Państwo podczas rozmowy telefonicznej na naszej infolinii przetwarzać będziemy w celu – rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Państwo zgłoszenia, zapytania, skargi, postulatu itp., co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Państwa zgłoszenia przedstawionego podczas rozmowy telefonicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym przekażą nam Państwo dane osobowe dotyczące swojego stanu zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli naszej działalności, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, naszemu kontrahentowi Media New Live. Sp. z o.o. świadczącemu usługi multimedialnego serwisu IVR, dostawcom usług prawnych i doradczych.

5. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane podczas rozmowy, która jest nagrywana będziemy przechowywać nie dłużej niż przez okres 90 dni. Po tym nagrania z zarejestrowaną rozmową będą trwale usuwane, chyba, że na Administratorze spoczywać będzie obowiązek prawny ich dalszego przechowywania.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że na Administratorze spoczywać będzie obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku/skargi.