Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61 849 23 43, www.poznanairport.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected] , tel. +48 61 849 22 32, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie a). art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze) w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz zapewnienia opieki zdrowotnej w ramach realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. b). art. 6 ust. 1lit. d) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie Portu Lotniczego. c). art.6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w którym nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) w celu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, jeśli się pojawią. d). art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie jest niezbędne do celów zapewnienia opieki zdrowotnej) w celu prowadzenia dokumentacji medycznej.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać: a) instytucjom, organom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, b) podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia, c) osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta, d) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń obrony praw (w szczególności kancelariom prawnym), e). osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji medycznej będziemy przechowywać przez okres 20 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia będziemy przechowywać przez okres 30 dni od daty ich pozyskania.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że na Administratorze ciąży obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww. uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected]  lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji określonych powyżej celów. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego i zapewnienia opieki zdrowotnej lub jej utrudnieniem.