Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań, (KRS 000000 3431), tel. +48 618492343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected], tel. +48 618492232

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług VIP (podstawa z art. 6 ust.1lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
b) wystawienia Pani/Panu jednorazowej osobowej przepustki, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. Z art. 80,186b, art. 188d ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
c) realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów polegających na umożliwieniu korzystania ze Strefy VIP w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa i dane kontaktowe podmiotu zamawiającego usługę, dane z dowodu osobistego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do kontroli działalności Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. ( m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy), Straż Graniczna, doradcy, konsultanci zewnętrzni (doradcy prawni, podatkowi, finansowi).

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana danych zostało nam przekazane przez wymieniony poniżej podmiot:
a) nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………………………
b) dane teleadresowe: …………………………………………………………………………………