Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel. +48 61 849-23-43, www.poznanairport.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: [email protected] , tel. +48 618492232, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze polegający na konieczności realizacji wymogów art. 189 f ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze, tj. obowiązku przekazywania komendantowi oddziału Straży Granicznej kwartalnej informacji na temat osób objętych wnioskiem o sprawdzenie, które zakończyły zatrudnienie, realizację zadań lub utraciły uprawnienia, wobec których jest lub było wymagane przeprowadzenie rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, albo informację o braku takich osób.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. Straży Granicznej, organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m. in. Urząd Lotnictwa Cywilnego). Osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego obowiązku. Powyższe uprawnienia można zrealizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym (art. 189 f ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002, Prawo Lotnicze ), niezbędnym do realizacji wyżej wskazanego celu.