Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; (KRS 0000003431), tel.+48 61849 2343,

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected], tel. +48 618492232

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu: przyznania praw dostępu do lotniska, obsługi awizowej operacji statku powietrznego, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizując wymagania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, §17,1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.