Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266, tel.+48 61849 2343, https://www.poznanairport.pl

2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
e-mail: [email protected], tel. +48 618492232, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod w/w adresem.

3. Dane osobowe podane przez Państwa w zakresie jak powyżej, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, polegający na konieczności realizacji wymogów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych lotniczych” w zakresie obsługi technicznej pojazdów, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw Administratora lub obrony przed roszczeniami wobec Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane możemy przekazać:

a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ustania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w przypadku przetwarzania na postawie uzasadnionego interesu Spółki – do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, jakie mogą być skierowane w stosunku do Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww. uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wjazdu przez Państwa do strefy zastrzeżonej lotniska.