Przedmiot dzierżawy

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o., położona przy ul. Rzemieślniczej – na styku Miasta Poznania i Przeźmierowa. Zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1P/00130161/0 o numerze 6/4 o powierzchni 30 373 m2.

Dron Foto

Mapa poglądowa

Na tym obszarze aktualnie brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jest w trakcie opracowywania). Obowiązuje jednak na tym terenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przyjęte Uchwałą Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.

Przeznaczenie terenu

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania teren ten został oznaczony symbolem U, czyli tereny zabudowy usługowej. Dla terenów oznaczonych tym symbolem obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

  • wiodący kierunek przeznaczenia – teren zabudowy usługowej,
  • uzupełniający kierunek przeznaczenia – zieleń (parki, skwery), parki naukowo-technologiczne, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.
  • wysokość budynków niska, średniowysoka;
  • należy przyjąć zasadę nie przekraczania 65 m, lecz nie więcej niż dwukrotnej wysokości zabudowy przeważającej w danym rejonie. Niezależnie od podanych wyżej kryteriów, lokalizacja budynków uwzględniać musi powierzchnie ograniczające wysokości zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotnisk oraz pasy ochronne linii łączności teleradiowej. Ze względu na lokalizację bezpośrednio na podejściu do progu pasa startowego, maksymalna wysokość zabudowy na Przedmiocie dzierżawy wynosi od 9 m do 29 m – w zależności od lokalizacji obiektu na działce.

Dodatkowo w związku z aktualnie trwającymi pracami nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania dla tego terenu Port Lotniczy zaproponował uzupełnienie funkcji usługowej o produkcję.

Komunikacja

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – w postaci bezpośredniego zjazdu z ul. Rzemieślniczej, który znajduje się w północno-zachodniej części działki.

Media

Media dostępne są w ul. Rzemieślniczej (z sąsiedniej działki nr 6/3, stanowiącej własność Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.). Podłączenie przyszłej inwestycji do poszczególnych sieci wymaga uzyskania technicznych warunków przyłączenia. Uzyskanie pozwoleń oraz warunków technicznych poszczególnych przyłączeń leży po stronie Dzierżawcy terenu dzierżawionego.

Kontakt

Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami
Monika Szulc
tel.: +48 61 8492 942
e-mail: [email protected]

Jesteśmy otwarci na Państwa pytania odnośnie możliwego zagospodarowania nieruchomości będących w dyspozycji Portu Lotniczego Poznań-Ławica.