Zasady ogólne

 1. Organizatorem programu edukacyjno-poznawczego „POZnaj Ławicę” (dalej „Program”), o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest Port Lotniczy Poznań- Ławica sp. z o.o. im. H. Wieniawskiego (zwany dalej „Organizator”).
 2. Partnerami Programu są: WELCOME Airport Services Sp. z o.o., Placówka Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica (dalej łącznie „Partnerzy”). Partnerzy nie czerpią żadnych korzyści finansowych z tytułu współpracy w realizacji Programu.
 3. Regulamin Programu wraz z załącznikami jest opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o.

Zasady Programu

 1. Program zakłada oprowadzanie zorganizowanych grup po Porcie Lotniczym Poznań-Ławica (dalej Port) oraz zapoznanie uczestników z jego funkcjonowaniem.
 2. Program jest przeznaczony dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w wieku od 5 (skończonych) do 16 lat.
 3. Jedna grupa zwiedzających nie może się składać mniej niż z 17 osób oraz z więcej niż 30 osób (łącznie uczniów oraz opiekunów), przy czym:
  dla grupy od 15 do 20 osób wymagana jest obecność dwóch opiekunów,
  dla grupy powyżej 20 osób wymagana jest obecność trzech opiekunów.
 4. Program podzielony jest na następujące pakiety:
  a) PAKIET STANDARD „KLASA EKONOMICZNA”,
  b) PAKIET STANDARD+ „KLASA BIZNES”,
  c) PAKIET SUPER „PIERWSZA KLASA”,
  d) PAKIET EKSTRA „ KLASA VIP” .
 5. Udział w Programie jest płatny, a wysokość opłaty pobieranej od uczestników jest uzależniona od wyboru jednego z czterech pakietów Programu.
 6. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z cennikiem znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Zgłaszanie zorganizowanych grup zwiedzających

 1. Zgłoszenia przyjmowane są online za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora lub za pomocą Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 2. W przypadku korzystania z Formularza zgłoszeniowego w pliku word, po wypełnieniu należy go przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule „POZnaj Ławicę”.
 3. Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony i przesłany przez wychowawcę grupy przedszkolnej lub klasy, nauczyciela bądź dyrekcję placówki dydaktycznej.
 4. Organizator decyduje o liczbie wycieczek realizowanych w danym miesiącu, uwzględniając aktualne możliwości w tym zakresie.
 5. Przy ustalaniu terminu zwiedzania brana jest pod uwagę kolejność wpływania zgłoszeń.
 6. Termin zwiedzania ustalany jest z wyprzedzeniem przynajmniej pięciodniowym.
 7. Na co najmniej trzy dni przed zwiedzaniem należy przesłać Organizatorowi listę uczestników wycieczki z uwzględnieniem następujących danych: imię, nazwisko, wiek. W przypadku opiekunów należy podać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego oraz numer PESEL. Przy wyborze PAKIETU SUPER „PIERWSZA KLASA” lub PAKIETU EKSTRA „KLASA VIP” należy również podać wybrany wariant posiłku dla uczniów (szczegóły w Załączniku nr 1).
 8. W przypadku, gdy z przyczyn operacyjnych i niezależnych od Organizatora, a wynikających ze specyfiki działalności Organizatora (lotnisko użytku publicznego), zwiedzanie nie będzie mogło odbyć się w umówionym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo przełożenia zwiedzania na pierwszy możliwy termin, zaakceptowany przez przedstawiciela grupy. O konieczności przełożenia terminu zwiedzania, Organizator zobowiązuje się zawiadomić przedstawiciela grupy bez zbędnej zwłoki.
 9. W przypadku, gdy sytuacja o której mowa w ust. 8 będzie miała miejsce na dzień przed planowanym terminem wycieczki lub już po przyjeździe grupy na miejsce, Organizator zapewni zwiedzanie w innym terminie w Pakiecie PAKIET STANDARD+ „KLASA BIZNES”, bez konieczności ponoszenia kosztów zwiedzania przez grupę.

Płatności

 1. Za udział w Programie Organizator pobiera opłaty w gotówce przed rozpoczęciem zwiedzania, zgodnie z cennikiem przedstawionym w Załączniku nr 1.
 2. Paragon, potwierdzający wniesienie opłaty, jest podstawą do rozpoczęcia realizacji Programu.
 3. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić Organizatorowi przy wypełnianiu Formularza zgłoszeniowego

Zasady porządkowe

 1. Zwiedzanie Portu w ramach Programu odbywa się tylko po wyznaczonej trasie, w obecności osoby oprowadzającej.
 2. Za zachowanie grupy podczas trwania Programu odpowiadają opiekunowie. Do ich obowiązków należy przede wszystkim:
  a. dbanie o bezpieczeństwo grupy,
  b. zwracanie uwagi na kulturę osobistą grupy,
  c. stosowanie się do poleceń pracowników Portu.
 3. Na terenie Portu obowiązują następujące zakazy:
  a. wnoszenia broni oraz innych przedmiotów, które uznane zostaną za niebezpieczne,
  b. wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
  c. palenia tytoniu,
  d. wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
  Organizator zastrzega, że szczegółowe informacje w zakresie przedmiotów, które nie mogą zostać wniesione przez uczestników Programu do strefy bezpieczeństwa zostaną udzielone każdorazowo w trakcie dokonywania przez Strony uzgodnień drogą mailową.
 4. Utrwalanie obrazu oraz dźwięku przez uczestników wycieczki wymaga uzyskania zgody Organizatora.
 5. Osoby uczestniczące w zwiedzaniu i przechodzące do części zastrzeżonej Portu zostaną poddane kontroli przy użyciu specjalistycznych urządzeń technicznych dokonanej przez pracowników Organizatora. Kontrola będzie obejmowała także bagaż tych osób.
 6. Zabroniony jest wstęp na teren Portu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 7. Opiekunowie zobowiązani są mieć przy sobie dokument tożsamości celem okazania przed rozpoczęciem zwiedzania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania wycieczki w przypadku rażącego naruszania zasad porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa, a także w każdym przypadku, gdy będzie zagrożone bezpieczeństwo osób zwiedzających.
 9. Organizator zapewnia możliwości bezpłatnego postoju autokaru na czas zwiedzania. O potrzebie udostępnienia parkingu należy zgłosić przy wypełnianiu Formularza zgłoszeniowego.

Odpowiedzialność

 1. Przed wzięciem udziału w Programie opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do przekazania Organizatorowi w dniu wycieczki uzupełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie zwiedzania jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez zwiedzających przepisów niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, a także powszechnych zasad bezpieczeństwa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez zwiedzających na terenie Portu.